Orientaatio ja opintojen aloitus

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat orientaatiojaksolla. Sen aikana tutuksi tulevat akatemian opettajat ja muu henkilökunta, tilat ja monet käytännön asiat.

Uudet perusopiskelijat noudattavat orientaatiotilaisuutensa jälkeen koko syyslukukauden heille valmiiksi suunniteltua lukujärjestystä. 

Maisteriopiskelijoiden orientaatioon osallistuvat kaksivuotiseen maisteriohjelmaan hyväksytyt ja Praxis-maisteriohjelman opiskelijat. Myös uudet tohtoriopiskelijat osallistuvat maisteriopiskelijoiden orientaatioon.

Tutkintovaatimuksiin on hyvä tutustua jo ennen orientaatiota. Samoin Kuvataideakatemian opinto-opas sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa opiskelusta ja opiskeluun liittyvistä käytännön asioista.

Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava vuosittain joko läsnä- tai poissaoleviksi.

Uudet perusopiskelijat 

Kaksipäiväinen orientaatio ja syyslukukauden kestävä Johdatus koulutusohjelmiin eli MYLLY.

Orientaatio

Uusien perusopiskelijoiden orientaatio on kaksipäiväinen. Vuonna 2012 uusien perusopiskelijoiden orientaatio järjestetään viikolla 35 (30.–31.8.).

Kaksipäiväisen orientaation aikana tutustutaan Kuvataideakatemiassa opiskelemiseen, tutkintojen rakenteeseen ja sisältöihin ja opintopolun suunnitteluun. Opiskelijat saavat opiskeluvalmiuksiin liittyvää ohjausta ja tietoa muun muassa opintososiaalisista asioista.

Opiskelijat perehdytetään Kuvataideakatemian käytäntöihin, kuten kursseille ilmoittautumiseen, itsenäistä taiteellista toimintaa ja näyttelyitä koskeviin asioihin, apurahoihin ja materiaalirahoihin sekä vaihto-opiskeluun. Lisäksi opiskelijat saavat käyttäjätunnukset ja kulkuluvan.

Orientaatio-ohjelma ykköset pdf

Ensimmäisen vuoden orientoivat opinnot (MYLLY)

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on syyslukukauden ajan valmis lukujärjestys. Orientaation jälkeen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat keskittyvät koko syyskauden Johdatus koulutusohjelmiin -opintokokonaisuuteen sekä piirustuksen ja havainnon opintoihin, jotka muodostavat MYLLYn.

Opinnot koostuvat 2–3 viikon pituisista kursseista, joiden sisällöstä vastaavat eri koulutusohjelmat ja piirustuksen ja havainnon opetus. Syksyn ohjelmaan kuuluu myös joitakin tieto- ja viestintätekniikan opintoja.

Ensimmäisen lukuvuoden ohjelmaan kuuluu myös kaksi lukukautta kestävä Taidehistorian perusteet –kurssi sekä mahdollisuuksien mukaan kieli -ja viestintäopintoja. 

Koulutusohjelma valitaan ensimmäisen vuoden joulukuussa, ja kevätlukukauden alusta lähtien opiskelija opiskelee valitsemassaan koulutusohjelmassa.

Ensimmäisenä vuonna opintokokonaisuuteen sisältyy yleensä ulkomaille suuntautuva opintomatka, jossa kuvataiteen historiaan perehdytään muun muassa taidemuseokäynneillä.

HOPS

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kerran vuodessa. Uudet perustutkinto-opiskelijat tekevät ensimmäisen HOPSinsa kevätlukukauden alussa.

Omaopettaja

Kandiopiskelijoiden omaopettajina toimivat lehtorit. Omaopettajat määrätään sen jälkeen, kun koulutusohjelma on valittu eli ensimmäisen vuoden kevätlukukauden alussa.

Uusien maistereiden orientaatio

Uusien maistereiden orientaatio on nelipäiväinen. Maisteriorientaatioon osallistuvat kaksivuotisiin maisteriopintoihin hyväksyttyjen lisäksi Praxis-maisteriopiskelijat sekä uudet tohtoriopiskelijat. Praxis-maisteriopiskelijat ja tohtoriopiskelijat perehdytetään myöhemmin myös ohjelmien omiin käytäntöihin.

Orientaatio

Maisteriohjelman uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään vuonna 2012 viikolla 36 (4.– 7.9). 

Opiskelijat perehdytetään Kuvataideakatemian käytäntöihin, kuten opintojen rakenteeseen, kursseille ilmoittautumiseen, itsenäistä taiteellista toimintaa ja näyttelyitä koskeviin asioihin, apurahoihin ja materiaalirahoihin, vaihto-opiskeluun ja opintososiaalisiin asioihin. Lisäksi opiskelijat saavat käyttäjätunnukset ja kulkuluvan. Opiskelijat  tutustuvat Kuvataideakatemian opettajiin ja muuhun henkilökuntaan, kirjaston palveluihin, ylioppilaskunnan toimintaan sekä koulutusohjelmien tiloihin.

Kaksivuotiseen maisteriohjelman opiskelijoille luovutetaan myös itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu työtila. 

Orientaatio-ohjelma 2012 uudet maisterit (pdf)

HOPS

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman kerran vuodessa. Uudet maisteriopiskelijat tekevät ensimmäisen suunnitelmansa orientaatioviikolla. Lisäksi jaetaan maisteriseminaarin esittäytymisajat.

Koska maisteriopintojen suorittamisjärjestys on suhteellisen vapaa ja huomattavan osuuden siitä käsittää itsenäinen taiteellinen työskentely, on tärkeää, että opiskelija tiedostaa heti alussa, mitkä opinnot ovat pakollisia ja mitkä vapaavalintaisia sekä oppii aikatauluttamaan työskentelynsä itselleen sopivalla tavalla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on apuväline, jonka tarkoituksena on helpottaa suunnittelua.

Omaopettaja

Jokaiselle opiskelijalle määrätään omaopettaja, joka paitsi auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa, myös seuraa opiskelijan työskentelyä koko opiskeluajan. Maisteriopiskelijoiden omaopettajina toimivat koulutusohjelman professorit.

Praxis-maisteriohjelman opiskelijat

Orientaatio

Viikolla 36 (4.–7.9.) Praxis-opiskelijat osallistuvat uusien maisteriopiskelijoiden orientaatioon. Opiskelijat perehdytetään Kuvataideakatemian käytäntöihin, esimerkiksi opintojen rakenteeseen, kursseille ilmoittautumiseen, vaihto-opiskeluun ja opintososiaalisiin asioihin. Lisäksi opiskelijat saavat IT-käyttäjätunnukset ja kulkuluvan opiskelutiloihin. Orientaation aikana opiskelijat myös tutustuvat Kuvataideakatemian opettajiin ja muuhun henkilökuntaan, kirjaston palveluihin, ylioppilaskunnan toimintaan sekä koulutusohjelmien tiloihin.

Viikolla 37 Praxis-opiskelijoille järjestetään koulutusohjelman oma tutustumistilaisuus. Praxis-opiskelijat laativat opintojensa aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). 

Praxis-opiskelijoille luovutetaan tarpeen mukaan itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu työtila.

Syksyn opetus

Syksyn opetukseen kuuluu ohjelman professorin pitämä kuratoinnin peruskurssi. Koko lukuvuoden mittaisen peruskurssin aikana tutustutaan kuratoinnin teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin. Syksyllä opiskelijat aloittavat myös taidefilosofian ja -teorian opintojaksot ja kuraattorin työn käytäntöä – esimerkiksi kulttuuri- ja taidehallintoa ja lainsäädäntöä – koskevat kurssit.

Jo ohjelman aluksi kukin opiskelija valitsee kiinnostuksensa mukaisen näyttelytyöhön liittyvän teeman, jota käsitellään syksyllä käynnistyvässä seminaarissa. Syksyn 2012 ohjelmaan kuuluu myös eri alojen vierailuluentoja ja mahdollinen opintomatka.

Tohtoriopiskelijat

Tohtoriopiskelijoiden orientaatio järjestetään osin samaan aikaan uusien maisteriopiskelijoiden orientaation kanssa. Osa perehdytyksestä tapahtuu koulutusohjelmassa yksilöllisesti. Uudet opiskelijat perehdytetään Kuvataideakatemian käytäntöihin, kuten tiloihin, opintojen rakenteeseen, itsenäistä taiteellista toimintaa ja näyttelyitä koskeviin asioihin ja kirjaston palveluihin. Lisäksi opiskelijat saavat kulkuluvan ja käyttäjätunnukset.

Lisäksi opiskelijat keskustelevat mm. ohjaajavalinnoista koulutusohjelman johtajan kanssa. 

Syksyn opetustiedot löytyvät intrasta, jonne opiskelijoilla on pääsy käyttäjätunnukset saatuaan.

Tohtoriopiskelijoilla ei ole henkilökohtaisia työtiloja. Tohtoriopiskelijoille on Tohtoritilasta (U113) varattu huone tietokoneineen.