Tila-aikataiteet

Tila-aikataiteiden koulutusohjelman opetuksessa keskitytään tilan, ajan ja kehon vuorovaikutussuhteisiin.

Opiskelija voi painottaa opiskelussaan jotakin koulutusohjelman kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: liikkuva kuva, paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet ja valokuva. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille näiden taiteenalueiden laaja henkilökohtainen tuntemus sekä käsitys siitä, miten ne liittyvät toisiinsa ja yleiseen taiteen historiaan.

Opiskelijoita kannustetaan kehittämään omaa yksilöllistä lähestymistapaansa ja kokeilemaan eri ilmaisuvälineitä. Näitä välineitä ovat esimerkiksi ääni, video- ja elokuva, valokuva, performanssi, installaatiot ja elektroninen taide. Opetuksessa pyritään teorian ja käytännön kautta eri ilmaisukeinojen hallintaan ja näin vahvistamaan opiskelijan taiteellista ajattelua ja työskentelyä.

Tila-ajan opetus muodostuu kursseista, työpajoista, seminaareista ja itsenäisestä taiteellisesta työskentelystä, jota tuetaan ja seurataan henkilökohtaisessa kontaktiopetuksessa. Koulutusohjelmassa kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat aloittavat opintonsa yhteisellä jaksolla, jossa perehdytään eri suuntautumisvaihtoehtoihin ja niiden perusteisiin.