Maalaustaide

Opinnot avartavat opiskelijan näkemystä maalaustaiteesta ja ohjaavat suhteuttamaan nykymaalauksen maalaustaiteen perinteeseen.

Maalaustaiteen opetuksen tavoitteena on tutkia maalauksen merkitystä tässä ajassa, osana taiteen ajankohtaisia diskursseja. Maalaustaiteen kehitystä tarkastellaan suhteessa sen omaan traditioon, nykytaiteen eri ilmaisumuotoihin ja teoretisointeihin sekä visuaaliseen kulttuuriin yleensä.

Maalaustaiteen opinnoissa opiskelija saa valmiudet analysoida erilaisia kuvallisia esitystapoja ja niiden merkityssisältöjä ja viitekehyksiä, joita hän hyödyntää omassa ajattelussaan ja työskentelyssään.

Opiskelijaa tuetaan löytämään oma maalauskielensä, hallitsemaan välineensä ja ymmärtämään oman ilmaisunsa suhde alati muuttuvaan nykytaiteeseen. Opiskelija valmistetaan tunnistamaan alan ja välineen ajankohtaiset haasteet, joita hän tulee kohtaamaan valmistuessaan ja aloittaessaan taiteellisen toimintansa ammattitaidemaalarina.

Opetuksessa maalauksen teknisten perusvalmiuksien hallinta nivoutuu käsitteelliseen ja taideteoreettiseen pohdintaan siten että painopiste on omassa taiteellisessa työskentelyssä ja omien ilmaisullisten lähtökohtien tukemisessa. Opinnoissa painotetaan itsenäistä ja pitkäjänteistä työskentelyä.

Kurssit vaihtuvat lukuvuosittain, ja ne toteutetaan 10–15 hengen pienryhmissä. Opetusmuotoja ovat mm. viikoittaiset seminaarit, työpajat ja luennot, lukupiirit, itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohjaus ja opintomatkat.