Tohtorivalinta

Tohtorikoulutusohjelma- Hakuohje 2015

Hakulomake PDF

Hakuohje PDF

Hakuaika 1.9.-13.10.2014

Taideyliopiston Kuvataideakatemian (KuvA) Tohtorikoulutusohjelmaan haetaan julkisen haun kautta. Syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen otetaan enintään kuusi (6) uutta opiskelijaa. Haku alkaa 1.9. ja päättyy 13.10.2014.

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alalla. Kuvataiteen tohtorin opinnäyte koostuu kuvataiteellisista produktio-osuuksista ja teoriaosuuksista tai se voi olla kokonaan teoreettinen. Tohtoriopiskelijoiden tulee omatoimisesti hakea tutkimustyöhönsä tukea väitöstutkimusta rahoittavilta tahoilta.

Valintaperusteet

Valintaperusteina ovat yliopistolaissa (558/2009, 37 §) mainitun koulutuspohjan (soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vastaava ulkomainen koulutus tai yliopiston muutoin opintoja varten toteamat riittävät tiedot ja valmiudet) lisäksi kuvataiteellinen lahjakkuus ja valmiudet uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen.

Arvointikriteerit

Tutkimussuunnitelman arvioinnissa painotetaan sen ajankohtaista taiteellista painoarvoa sekä suunnitelman toteutuskelpoisuutta suhteessa hakijan taiteelliseen työskentelyyn ja Kuvataideakatemian tohtoritutkinnon vaatimuksiin. Yhtenä kriteerinä tarkastellaan myös sitä, onko Kuvataideakatemialla edellytyksiä tarjota relevanttia ohjausta hakijan esittämälle suunnitelmalle.

Hakeminen

Hakuohjeen mukaisten hakemusten tulee olla toimitettuna Kuvataideakatemiaan määräaikaan 13.10.2014 klo 16.00 mennessä. Hakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemuksen tulee sisältää:

  • Hakulomake 

Lomakkeen voi tulostaa Kuvataideakatemian kotisivuilta.

  • Alustava tutkimussuunnitelma

Alustavan tutkimussuunnitelman sallittu pituus on enintään 3 000 sanaa. Sen tulee sisältää mahdollisimman perusteellinen kuvaus tutkimusideasta sekä siitä, millaisia kuvataiteellisia produktio-osioita (näyttely, julkaisu, tapahtuma tai muu kuvataiteellinen työ) ja/tai millaisia teoriaosioita hakija suunnittelee sisällyttävänsä tutkintoon ja miten nämä osiot suhteutuvat toisiinsa. Lisäksi hakemukseen tulee liittää alustava luettelo tutkimuksessa käytettävistä lähteistä ja kirjallisuudesta sekä nelivuotisen työsuunnitelman aikataulu. Hakemuksessa tulee myös olla liitteenä alustava suunnitelma rahoituksesta.

  • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (enintään 400 sanaa)
  • Ansioluettelo

Ansioluettelosta tulee käydä ilmi henkilötiedot, aiempi koulutus, taiteellinen toiminta, julkaisut sekä tiedot muista ansioista, joiden hakija katsoo tukevan jatko-opintoja (esim. bibliografia, toiminta kuraattorina, muut kuin taideopinnot). Jäljennökset tutkintotodistuksista on liitettävä mukaan hakemukseen. Jos hakija on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hakemukseen pyydetään liittämään myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

  • Hakijan keskeisiksi katsomat työnäytteet

Työnäytteitä voivat olla portfoliot, katalogit, videot (DVD tai USB, diat tai muu dokumentaatio.

Toimita hakemus liitteineen osoitteeseen:

Postitusosoite:
Kirjaamo
Kuvataideakatemia
PL 10
00097 Taideyliopisto

Toimitusosoite:
Kirjaamo
Kuvataideakatemia
Elimäenkatu 25 A
00510 Helsinki

Jos hakija toimittaa hakemuksen ja hakumateriaalin Fedexin, DHL:n tai vastaavan kautta, on hänen käytettävä toimitus- eli katuosoitetta.

Merkitse kuoreen ”Hakemus, tohtoriohjelma”. Hakemuksia tai hakemuksen osia ei oteta vastaan sähköpostitse tai internetin välityksellä. Hakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Kuvataideakatemia ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 13.10.2014 klo 16.00 – saman päivän postileima ei riitä. Hakemuksen voi myös tuoda Kuvataideakatemian infoon (Elimäenkatu 25 A, 1. krs.). Työnäytteet voi hakea omatoimisesti Kuvataideakatemiasta 20.4. – 15.6.2015.   

Valintojen aikataulu

Pvm

 

1.9.2014

Hakuilmoitus julkaistaan

13.10.2014 klo 17.00

Hakemusten viimeinen jättöpäivä

Lokakuu 2014

1. vaihe: Arvosteluryhmä käsittelee hakemukset

Marraskuu 2014

2. vaihe: Kutsu haastatteluihin

Marraskuu 2014

Haastattelut

Marraskuu 2014

Arvosteluryhmän päätös jatkoon kutsuttavista

Joulukuu 2014

Ilmoitus jatkoon kutsuttaville

Tammikuu 2015

3. vaihe: Jatkoon kutsuttavien tutkimussuunnitelmien jatkotyöstö

Helmikuu 2015

Tutkimussuunnitelmien palautus

Maaliskuu 2015

Valintalautakunnan kokous

1.4.2015

Valintatulosten julkaisu

 

Valintaprosessi on kolmevaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijoiden valintalautakunnan asettama tohtorihaun arvosteluryhmä valitsee hakemusten, työnäytteiden sekä tutkimussuunnitelmien pohjalta ne hakijat, jotka kutsutaan hakukierroksen toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa valitut hakijat pyydetään haastatteluun, jossa heillä on mahdollisuus esitellä tarkemmin taiteellista työskentelyään sekä suunniteltua taiteellista tutkimusta.
Kolmannessa eli viimeisessä karsintavaiheessa valittuja hakijoita pyydetään tarkentamaan hakemukseen sisältynyttä tutkimussuunnitelmaansa, täsmentäen tutkintoon sisältyvien kuvataiteellisten produktio- ja teoriaosuuksien luonnetta sekä taiteellisia tavoitteita.

Valintalautakunta tekee Kuvataideakatemian dekaanille esityksen opiskelijavalinnasta maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

Tulosten ilmoittaminen ja oikaisupyynnöt

Tohtoriopiskelijavalinnasta ilmoitetaan 1.4.2015 Kuvataideakatemian ulko-ovessa (Elimäenkatu 25 A) ja verkkosivuilla hakijoille tiedotetaan valinnasta kirjeitse.

Kuvataideakatemian opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti Kuvataideakatemian dekaanilta 14 päivän kuluessa valintatulosten julkistamisesta. Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta.

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset (PDF)

Tohtorikoulutusohjelma  http://www.kuva.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/

Koulutusohjelman vastaava professori Anita Seppä  anita.seppa@uniarts.fi

Amanuenssi Henri Wegelius henri.wegelius@uniarts.fi

Tutkimuskoordinaattori Michaela Bränn michaela.brann@uniarts.fi